Säännöt

Pevi-kouluttajat ry

Yhdistyksen säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pevi-kouluttajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja kieli on suomi.

2§ Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Pertti Vilanderin luoman koirankoulutustavan ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Yhdistys on Pevi-kouluttajien, kouluttajiksi opiskelevien sekä muiden Pevi-koulutuksesta kiinnostuneiden henkilöiden yhteistyöelin. Yhdistys toimii kouluttajille tukea ja neuvoja antavana tahona, valvoo Pevi-kouluttajien koulutustapoja sekä hyväksyy uudet Pevi-kouluttajat.

Yhdistyksen jäsenkouluttajat ovat sitoutuneet keskinäiseen yhteistyöhön, tapaamisiin ja yhteisiin keskusteluihin. Yhteistyön avulla ylläpidetään ja edelleen kehitetään Pevi-koulutustapaa sekä lisätään tietoutta erilaisten koirien koulutuksista. Täten pyritään takaamaan mahdollisimman hyvä palvelu koulutuksissa käyville asiakkaille.

Yhdistyksen jäsenkouluttajat käyttävät toiminnassaan nimikettä ”Pevi-kouluttaja”.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

• huolehtii siitä, että yhdistyksen jäsenkouluttajat tekevät keskenään kiinteää yhteistyötä puhelimitse, sähköpostitse, sosiaalisen median avulla sekä säännöllisillä henkilökohtaisilla tapaamisilla

• pyrkii kouluttamaan uusia Pevi-kouluttajia sekä hyväksyy uudet Pevi-kouluttajat

• järjestää tapaamisia, luentoja, koulutustilaisuuksia, leirejä, kilpailuja sekä muita vastaavia tapahtumia

• voi halutessaan harjoittaa julkaisu- ja/tai kustannustoimintaa

• voi jakaa tietoa yhdistyksen internet-sivujen, sähköpostin, jäsenkirjeiden, painetun materiaalin sekä muiden vastaavien tapojen välityksellä

• voi hakea alueensa kennelpiirin, Suomen Kennelliiton sekä Suomen Kennelliiton alaisuudessa toimivien lajiliittojen jäsenyyttä ja näin hakea myös virallisia kilpailutapahtumia järjestettäväkseen

• toimintansa tukemiseksi yhdistys perii jäsenmaksuja varsinaisilta jäseniltä sekä kannatusjäseniltä

• asianmukaisen luvan saatuaan yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia ja juhlia sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja

• yhdistys on oikeutettu omistamaan kiinteistöjä ja maa-alueita sekä muuta toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3§ Jäsenet

Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä, kunniajäseniä sekä kunniapuheenjohtajia.

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat hyväksytyt Pevi-kouluttajat. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi myös Pevi-kouluttajaksi opiskelevan henkilön.

Kannatusjäsenyyttä voivat hakea kaikki Pevi-koulutustavasta kiinnostuneet henkilöt.

Niin varsinaiset jäsenet kuin kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on erityisesti ansioitunut Pevi-koulutustavan tiedoissa ja taidoissa, on osoittanut erityistä tukea Pevi-kouluttajille tai kouluttajayhdistykselle, tai jolle yhdistys muista syistä haluaa osoittaa erityistä kiitollisuutta.

Yhdistyksen kokouksissa kunniapuheenjohtajalla on äänioikeus kuten varsinaisella jäsenellä. Kunniajäsenellä ei ole läsnäolo-oikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Hallituksen jäseneksi voidaan valita kunniapuheenjohtaja, muttei kunniajäsentä.

Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

4§ Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslaissa määrätyllä tavalla ja ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa. Jos jäsen ei maksa jäsenmaksuaan kehotuksesta huolimatta, hänet katsotaan eronneeksi yhdistyksestä kahden kuukauden kuluttua jäsenmaksun eräpäivästä.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä

• jos jäsenen toimintatapa ei ole sopusoinnussa yhdistyksen tarkoitusperien kanssa

• jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti

• jos jäsen on jättänyt täyttämättä velvoitteet joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut

• tai jos jäsen on toiminnallaan yhdistyksessä tai yhdistyksen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä.

Erotettu jäsen voi valittaa hallituksen päätöksestä tekemällä kirjallisen valituksen 30 vuorokauden sisällä erottamispäätöksen tiedoksiannosta. Valitus käsitellään yhdistyksen seuraavassa kokouksessa.

5§ Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun summan päättää hallitus.

6§ Hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa, sen asioita ja taloutta sekä omaisuutta hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valittavan puheenjohtajan lisäksi kaksi – viisi (2 – 5) muuta jäsentä sekä nolla – kaksi (0–2) varajäsentä. Hallituksen jäsenten on oltava yhdistyksen varsinaisia jäseniä.

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan vuosikokouksessa. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut toimihenkilöt.

Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään puolet hallituksen jäsenistä sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Varajäsenellä on osallistumisoikeus hallituksen kokouksiin, mutta ei äänioikeutta muulloin kuin varsinaisen jäsenen poissa ollessa.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, sihteerillä ja rahastonhoitajalla, kullakin yksin.

8§ Tili- ja toimintakausi

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on 1 vuosi, joka alkaa 1.1. ja päättyy 31.12.

Tilinpäätös ja yhdistyksen vuosikertomus on toimitettava toiminnantarkastajalle viimeistään 1 kuukausi ennen vuosikokousta.

Toiminnantarkastajan on esitettävä kirjallinen lausuntonsa yhdistyksen hallitukselle viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta.

9§ Kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä heinä-marraskuussa. Vuosikokouksen kokouskutsu on toimitettava yhdistyksen varsinaisille jäsenille sekä kannatusjäsenille postitse tai sähköpostitse vähintään 14 vuorokautta ennen kokouksen ajankohtaa.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta vaatii.

Jos yhdistyksen ylimääräinen kokous on vaadittu kutsuttavaksi koolle, on kokous pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus kokouksen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Kokouskutsu ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on toimitettava jäsenille ja kannatusjäsenille postitse tai sähköpostitse vähintään 14 vuorokautta ennen kokouksen ajankohtaa.

Kokouksissa yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on kullakin yksi ääni. Kannatusjäsenillä ei ole kokouksissa läsnäolo-oikeutta.

Kokouksissa päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja 2 pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa 2 ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarviot sekä jäsenmaksujen suuruudet
8. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet sekä kaksi varajäsentä
9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varahenkilönsä
10. Valitaan muut mahdollisesti tarvittavat toimihenkilöt
11. Käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten esittämät asiat
12. Päätetään kokous.

11§ Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksessa. Sääntömuutosten teko edellyttää, että muutosehdotus on esitetty kokouskutsussa, ja että muutosehdotusta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä.

12§ Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa, joista jälkimmäinen pidetään aikaisintaan 30 vuorokautta ensimmäisen kokouksen jälkeen. Päätös yhdistyksen purkamisesta tulee hyväksytyksi vain, jos sitä kannattaa kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä.

Yhdistyksen tultua puretuksi tai lakkautetuksi yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.